آخرین اخبار مدارس


27 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

22 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

احسان جعفریان

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

علی کارگر

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدحسین بیکی

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

ماهان خلیلی

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)