آخرین اخبار مدارس


09 دیدبستان دخترانه

28 آذردبستان دخترانه

25 آباندبستان دخترانه

09 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

22 مهردبستان دخترانه

03 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

27 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

22 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

آرمين عيسي نژادمحمره

1391/11/03

دبستان پسرانه

محمدمهدي ابوالحسني

1391/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسين جماليان ميبدي

1385/11/01

دبستان دخترانه

زينب اسلامي كلانتري

1386/11/07

دبستان پسرانه

سهيل باباگل تبارآقامحلي

1388/11/05